ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΔευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών: Συλλογή λαογραφικού και ιστορικού υλικού


Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών:

 Συλλογή λαογραφικού και ιστορικού υλικού

Γράφει η Νότα Κυμοθόη

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, κος Δημήτριος Ε. Κουτρούμπας, επισημαίνει τη σπουδαιότητα που έχει η συγκέντρωση του ιστορικού και λαογραφικού υλικού που αφορά τη Ρούμελη. Μέσα από τη συγκέντρωση του υλικού αυτού θα προβληθεί η περιοχή, που αποτελεί το κέντρο της χώρας μας. Γιατί Ρούμελη είναι η Στερεά Ελλάδα...

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ:

"Τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν (Π.Κ.Ρ.) πρός πραγμάτωση τοῦ κύριου κατά τή γνώμη μας σκοποῦ του, πού εἶναι ἡ ἔρευνα, διάσωση καί προβολή τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρούμελης καί ἡ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων της, προσκαλεῖ καί παρακαλεῖ ὅλες τίς Ἀρχές, τούς ἐπιστήμονες καί τούς πνευματικούς ἀνθρώπους τῆς Ρούμελης νά λάβουν μέρος καί νά βοηθήσουν τήν προσπάθεια γιά τήν ἔρευνα καί συλλογή ἐθνογραφικοῦ – λαογραφικοῦ καί ἱστορικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τή Στερεά Ἑλλάδα (Ρούμελη).
Ἡ προσπάθεια αὐτή ἀποσκοπεῖ στήν ἔρευνα, καταγραφή, συγκέντρωση, μελέτη καί διαφύλαξη τῆς ἱστορίας μας, τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς περιοχῆς μας, τοῦ λαογραφικοῦ – ἐθνογραφικοῦ μας ὑλικοῦ, τῆς πολυτιμότατης αὐτῆς ὕλης, τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς, πού ἀποτελεῖ καί τήν ταυτότητά μας.
Εἶναι ζωτική ἀνάγκη, προκειμένου νά μή λησμονηθῆ καί χαθῆ μαζί μέ τή φυσική φθορά τῶν φορέων του, νά ἀνευρεθῆ, καταγραφῆ καί τελικά νά ταξινομηθῆ καί ἀρχειοθετηθῆ τό πολύτιμο αὐτό ὑλικό, γιά νά παραδοθῆ στήν ἐπιστημονική μελέτη καί στίς ἑπόμενες γενεές. Ἔτσι θά δημιουργηθῆ στό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν ἕνα σπουδαῖο Ἀρχεῖο καί σύν τῷ χρόνῳ καί  Λαογραφικό Μουσεῖο, ὅπου ἐρευνητές καί ἐπιστήμονες ἀπό ὅλον τόν κόσμο θά μποροῦν νά μελετοῦν τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς Ρούμελης καί τά ἀποθησαυρισμένα ἐκεῖ στοιχεῖα, τά ὁποῖα θά ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς συνέχειας τοῦ βίου μας, τῆς ἱστορικῆς πορείας καί τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας.
Τό ὑλικό τῆς ἔρευνας μπορεῖ νά ἀναφέρεται σέ ὅλο τό φάσμα καί ὅλες τίς μορφές τοῦ ὑλικοῦ, τοῦ κοινωνικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ βίου καί πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς μας (ἤθη, ἔθιμα, λατρεία, πίστεις καί δοξασίες, διηγήσεις, τραγούδια, μουσική τέχνη, ἑορτές, τροφές, σκεύη, ἐργαλεῖα, ἐπαγγέλματα, τοπική ἱστορία κλπ).
Οἱ καταρτιζόμενες συλλογές, ὅπως καί τά λαογραφικά μουσειακά ἀντικείμενα καί οἱ ἐνδυμασίες θά καταγράφωνται στό Π.Κ.Ρ. μέ τά ὀνόματα τῶν συλλογέων καί θά ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καί μελέτης γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές. Οἱ καλύτερες συλλογές θά βραβεύωνται στόν μόνιμο διαγωνισμό, πού ἔχει προκηρύξει ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν, τά δέ βραβεῖα θά ἀπονέμωνται στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ Κέντρου.
Γιά τήν διευκόλυνση καί τήν καλύτερη διεξαγωγή τῆς ἔρευνας τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν ἔχει ἐκδώσει ἐφέτος τόν συνημμένο Ὁδοδείκτη γιά τήν ἔρευνα καί συλλογήἐθνογραφικοῦ – λαογραφικοῦ ὑλικοῦ (ἐπιτόπια ἔρευνα),  τόν ὁποῖο μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐρευνητές νά τόν προμηθεύωνται ἀπό τή Γραμματεία τοῦ Π.Κ.Ρ.
Ἐπειδή ἡ ἐργασία αὐτή εἶναι ζωτικῆς σημασίας καί ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης γιά τήν ἔρευνα καί διάσωση τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρούμελης, πού παραμένουν μέχρι σήμερα κυριολεκτικῶς στά ἄγραφα μέ κίνδυνο νά λησμονηθοῦν καί νά χαθοῦν, παρακαλοῦμε θερμά νά ἐνημερώσετε μέ ἐγκύκλιό σας γιά τήν προσπάθεια αὐτή τίς ὑπηρεσίες καί τούς ἐπιστήμονες πού ἐποπτεύετε καί νά συνδράμετε μέ ὅποιον πρόσφορο τρόπο μπορεῖτε τό ἐπιστημονικό αὐτό ἐγχείρημα γιά τή συγκρότηση στό Π.Κ.Ρ. ἑνός Ἐπιστημονικοῦ Ἀρχείου, τοῦ ὁποίου στερεῖται ἡ Ρούμελη καί τό ὁποῖο θά εἶναι τό μοναδικό στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί διεθνῶς γιά τή μελέτη τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ
 Τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν προκηρύσσει μόνιμο διαγωνισμό γιά τήν καταγραφή καί διάσωση τῆς ἱστορίας καί τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρούμελης καί καλεῖ ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους νά καταγράψουν μέ ἐπιτόπια ἔρευνα τῆς περιοχῆς τους ἤ ἄλλων περιοχῶν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος τά σχετικά στοιχεῖα (π.χ. λαϊκό ἑορτολόγιο, ἔθιμα γάμου, γέννησης, βάπτισης, θανάτου, λαϊκή ἰατρική, κατοικία, γεωργία, ποιμενική ζωή, παροιμίες, τραγούδια κλπ.), μέ ἀκρίβεια καί σαφήνεια καί, ὅπου εἶναι δυνατόν,νά τά συνοδεύουν μέ σχέδια καί φωτογραφίες.
Οἱ συλλογεῖς (φοιτητές, δάσκαλοι, κληρικοί, καθηγητές κλπ.) θά ὑποβάλλουν τίς συλλογές (πρωτότυπες χειρόγραφες ἐργασίες) στό Π.Κ.Ρ., ὅπου αὐτές θά ἀξιολογοῦνται ἀπό ἐπιστημονική ἐπιτροπή καί θά ἐντάσσωνται στό χειρόγραφο Ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου. Στούς συντάκτες τῶν καλλιτέρων συλλογῶν θά ἀπονέμωνται βραβεῖα καί ἔπαινοι, πού θά συνοδεύονται ἀπό χρηματικό ποσό, ἀνάλογο με τις οἰκονομικές δυνατότητες τοῦ Ἱδρύματος, κατά τήν ἐτήσια Γενική Συνέλευσή του.
 Με ρουμελιώτικους χαιρετισμούς
Ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
Ὁ Πρόεδρος
Δημήτριος Ε. Κουτρούμπας
Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν"
Αναρτώ λοιπόν την ανακοίνωση αυτή κι όσοι ενδιαφέρονται ας απευθυνθούν στην Πνευματική Εστία Ρουμελιωτών να βοηθήσουν γι΄αυτή την συλλογή αλλά και στο ίδιο το χώρο του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (ΠΚΡ).
Επειδή στο εξωτερικό που ήμουν διάβασα διάφορες ανακοινώσεις κι απόψεις διαφόρων σχετικά με το ΠΚΡ, θα παρακαλέσω θερμά, ως Νότα Κυμοθόη, να αφήσει ο κάθε Ρουμελιώτης και η κάθε Ρουμελιώτισσα την όποια κομματική του/της ταυτότητα έξω από τον Πολιτισμό και να συνδράμει στην ενότητα...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 1Α, Κολωνάκι
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80
ΤΗΛ. 2103644715, 2103608885, 2103605850

Δεν υπάρχουν σχόλια: