ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του


Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Από Νότα Κυμοθόη2009

                                                     1.φωτογραφία: Νότα ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


© Νότα Κυμοθόη

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"
από τη Νότα Κυμοθόη 2009
                                                                       
" Εν αρχή ην ο Λόγος
και ο Λόγος ην προς τον Θεόν
και Θεός ην ο Λόγος.
Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν."
(εκ του κατά Ιωάννην α' 1-17)

" Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων
και των θυρών κεκλεισμένων
όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι
δια τον φόβον των Ιουδαίων
ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον
και λέγει αυτοίς:
"Ειρήνη υμίν"

Και τούτο ειπών
έδειξεν αυτοίς τα χείρας
και την πλευράν αυτού.

Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν:
"Ειρήνη υμίν, καθώς απέσταλέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς"

Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς:
"Λάβετε Πνεύμα Άγιον αν τινων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται"
(εκ του κατά Ιωάννην κ' 19-25)


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Με αγάπη για την Αγάπη
και Άγάπη για το Φως της Αγάπης Του1!
Νότα Κυμοθόη
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .© Νότα ΚυμοθόηΤετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Με αγάπη για την Αγάπη, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ο Νυμφίος"
Έργο σε ξύλο της Νότας Κυμοθόη


"Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων
και εν εμοί ουκ έχει ουδέν
αλλ' ίνα γνω ο κόσμος
ότι αγαπώ τον πατέρα
και καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ
ούτω ποιώ"
Γέννημα εχιδνών
αληθώς ο Ιούδας φαγόντων το μάννα
εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά
του τροφέως.
Έτι γαρ της βρώσεως ούσης
εν τω στόματι αυτών
κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι
και ούτος ο δυσσεβής
τον ουράνιον Άρτον
εν τω στόματι βαστάζων
κατά του Σωτήρος
την προδοσίαν ειργάσατο.
Ω γνώμης ακορέστου
και τόλμης απανθρώπου!
Τον τρέφοντα επώλει
και ον εφίλει Δεσπότην
παρεδίδου εις θάνατον!
Όντως εκείνων υιός ο παράνομος
και ουν αυτοίς την απώλειαν
εκπληρώσατο.
Αλλά ρύσαι Κύριε
τοιαύτης απανθρωπίας
τας ψυχάς ημών
ο μόνος εν μακροθυμία
ανείκαστος!
Καλό κι Ευλογημένο Πάσχα!
Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

© Nότα Κυμοθόη