ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΚυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Από Νότα Κυμοθόη2009

                                                     1.φωτογραφία: Νότα ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


© Νότα Κυμοθόη

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"
από τη Νότα Κυμοθόη 2009
                                                                       
" Εν αρχή ην ο Λόγος
και ο Λόγος ην προς τον Θεόν
και Θεός ην ο Λόγος.
Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν."
(εκ του κατά Ιωάννην α' 1-17)

" Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων
και των θυρών κεκλεισμένων
όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι
δια τον φόβον των Ιουδαίων
ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον
και λέγει αυτοίς:
"Ειρήνη υμίν"

Και τούτο ειπών
έδειξεν αυτοίς τα χείρας
και την πλευράν αυτού.

Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν:
"Ειρήνη υμίν, καθώς απέσταλέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς"

Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς:
"Λάβετε Πνεύμα Άγιον αν τινων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται"
(εκ του κατά Ιωάννην κ' 19-25)


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Με αγάπη για την Αγάπη
και Άγάπη για το Φως της Αγάπης Του1!
Νότα Κυμοθόη
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .© Νότα ΚυμοθόηΤετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Με αγάπη για την Αγάπη, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ο Νυμφίος"
Έργο ζωγραφικής σε ξύλο της Νότας Κυμοθόη.

"Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του!"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων και εν εμοί ουκ έχει ουδέν

αλλ' ίνα γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα και καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ ούτω ποιώ".
Γέννημα εχιδνών αληθώς ο Ιούδας φαγόντων το μάννα εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά του τροφέως.
Έτι γαρ της βρώσεως ούσης εν τω στόματι αυτών κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι και ούτος ο δυσσεβής τον ουράνιον Άρτον εν τω στόματι βαστάζων κατά του Σωτήρος την προδοσίαν ειργάσατο.
Ω γνώμης ακορέστου και τόλμης απανθρώπου! Τον τρέφοντα επώλει
και ον εφίλει Δεσπότην παρεδίδου εις θάνατον! Όντως εκείνων υιός ο παράνομος και ουν αυτοίς την απώλειαν εκπληρώσατο.
Αλλά ρύσαι Κύριε
τοιαύτης απανθρωπιάς
τας ψυχάς ημών
ο μόνος εν μακροθυμία
ανήκεστος!
Καλό κι Ευλογημένο Πάσχα!
Με αγάπη για την Αγάπη Του
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του!
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

© Nότα Κυμοθόη