ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Από Νότα Κυμοθόη2009

                                                     1.φωτογραφία: Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"
από τη Νότα Κυμοθόη 2009
                                                                       
" Εν αρχή ην ο Λόγος
και ο Λόγος ην προς τον Θεόν
και Θεός ην ο Λόγος.
Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν."
(εκ του κατά Ιωάννην α' 1-17)

" Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων
και των θυρών κεκλεισμένων
όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι
δια τον φόβον των Ιουδαίων
ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον
και λέγει αυτοίς:
"Ειρήνη υμίν"

Και τούτο ειπών
έδειξεν αυτοίς τα χείρας
και την πλευράν αυτού.

Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν:
"Ειρήνη υμίν, καθώς απέσταλέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς"

Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς:
"Λάβετε Πνεύμα Άγιον αν τινων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται"
(εκ του κατά Ιωάννην κ' 19-25)


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Με αγάπη για την Αγάπη
και Άγάπη για το Φως της Αγάπης Του1!
Νότα Κυμοθόη


© Νότα ΚυμοθόηΤετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Με αγάπη για την Αγάπη, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ο Νυμφίος"
Έργο σε ξύλο της Νότας Κυμοθόη"Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων
και εν εμοί ουκ έχει ουδέν
αλλ' ίνα γνω ο κόσμος
ότι αγαπώ τον πατέρα
και καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ
ούτω ποιώ"
Γέννημα εχιδνών
αληθώς ο Ιούδας φαγόντων το μάννα
εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά
του τροφέως.
Έτι γαρ της βρώσεως ούσης
εν τω στόματι αυτών
κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι
και ούτος ο δυσσεβής
τον ουράνιον Άρτον
εν τω στόματι βαστάζων
κατά του Σωτήρος
την προδοσίαν ειργάσατο.
Ω γνώμης ακορέστου
και τόλμης απανθρώπου!
Τον τρέφοντα επώλει
και ον εφίλει Δεσπότην
παρεδίδου εις θάνατον!
Όντως εκείνων υιός ο παράνομος
και ουν αυτοίς την απώλειαν
εκπληρώσατο.
Αλλά ρύσαι Κύριε
τοιαύτης απανθρωπίας
τας ψυχάς ημών
ο μόνος εν μακροθυμία
ανείκαστος!
Καλό κι Ευλογημένο Πάσχα!
Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!

© Nότα Κυμοθόη