ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΤετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Με αγάπη για την Αγάπη, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ο Νυμφίος"
Έργο ζωγραφικής σε ξύλο της Νότας Κυμοθόη.

"Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του!"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων και εν εμοί ουκ έχει ουδέν

αλλ' ίνα γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα και καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ ούτω ποιώ".
Γέννημα εχιδνών αληθώς ο Ιούδας φαγόντων το μάννα εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά του τροφέως.
Έτι γαρ της βρώσεως ούσης εν τω στόματι αυτών κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι και ούτος ο δυσσεβής τον ουράνιον Άρτον εν τω στόματι βαστάζων κατά του Σωτήρος την προδοσίαν ειργάσατο.
Ω γνώμης ακορέστου και τόλμης απανθρώπου! Τον τρέφοντα επώλει
και ον εφίλει Δεσπότην παρεδίδου εις θάνατον! Όντως εκείνων υιός ο παράνομος και ουν αυτοίς την απώλειαν εκπληρώσατο.
Αλλά ρύσαι Κύριε
τοιαύτης απανθρωπιάς
τας ψυχάς ημών
ο μόνος εν μακροθυμία
ανήκεστος!
Καλό κι Ευλογημένο Πάσχα!
Με αγάπη για την Αγάπη Του
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του!
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

© Nότα Κυμοθόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: