ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Με αγάπη για την Αγάπη, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ο Νυμφίος"
Έργο σε ξύλο της Νότας Κυμοθόη"Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων
και εν εμοί ουκ έχει ουδέν
αλλ' ίνα γνω ο κόσμος
ότι αγαπώ τον πατέρα
και καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ
ούτω ποιώ"
Γέννημα εχιδνών
αληθώς ο Ιούδας φαγόντων το μάννα
εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά
του τροφέως.
Έτι γαρ της βρώσεως ούσης
εν τω στόματι αυτών
κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι
και ούτος ο δυσσεβής
τον ουράνιον Άρτον
εν τω στόματι βαστάζων
κατά του Σωτήρος
την προδοσίαν ειργάσατο.
Ω γνώμης ακορέστου
και τόλμης απανθρώπου!
Τον τρέφοντα επώλει
και ον εφίλει Δεσπότην
παρεδίδου εις θάνατον!
Όντως εκείνων υιός ο παράνομος
και ουν αυτοίς την απώλειαν
εκπληρώσατο.
Αλλά ρύσαι Κύριε
τοιαύτης απανθρωπίας
τας ψυχάς ημών
ο μόνος εν μακροθυμία
ανείκαστος!
Καλό κι Ευλογημένο Πάσχα!
Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!

© Nότα Κυμοθόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: